Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης για άνεργους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ έως 29 ετών ξεκινά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το ΤΕΕ προσκαλεί άνεργους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής-πολυτεχνικής κατεύθυνσης να συμμετάσχουν σε Πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων διάρκειας 390 ωρών και με επιδότηση 1.950 €.

Πρόσκληση σε 1.950 άνεργους πτυχιούχους τεχνικής-πολυτεχνικής κατεύθυνσης για να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες μέσα από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις νέων πτυχιούχων έως 29 ετών σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας» απευθύνει το ΤΕΕ. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ΤΕΕ σημειώνει πως παρά το ότι η ονομασία του προγράμματος αναφέρεται σε πτυχιούχους, το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε πτυχιούχους όσο και σε διπλωματούχους, δηλαδή σε όλους τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ Τεχνικής – Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης, που είναι άνεργοι.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι 1.950 άνεργοι πτυχιούχοι, εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Οι αιτούντες να διαθέτουν κάρτα ανεργία σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική η φοιτητική ιδιότητα
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να μην έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος.
 • Να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής-πολυτεχνικής κατεύθυνσης από σχολές της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένες από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά την τελευταία διετία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Αντικείμενο της Δράσης είναι η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων των συμμετεχόντων, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα τους, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (softs kills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Στους ωφελούμενους που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση προγραμμάτων συνολικής διάρκειας 390 ωρών θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 1.950€ (5€ ανά ώρα), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των ωφελουμένων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του έργου είναι υποχρεωτική, όπως επίσης και η επιτυχία στις εξετάσεις αξιολόγησης, προκειμένου να λάβουν το επίδομα και να έχουν το δικαίωμα πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένο Φορέα.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν εξ αρχής τον τρόπο συμμετοχής τους (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μικτό μοντέλο), ενώ ο πάροχος κατάρτισης διευκολύνει όσους έχουν επιλέξει την εξ αποστάσεως συμμετοχή και αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα με τη δυνατότητα χρήσης του εξοπλισμού αδειοδοτημένης δομής κατάρτισης.

Η εναρκτήρια δράση του προγράμματος αφορά την επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη με 12 ατομικές συνεδρίες διάρκειας 45 λεπτών εκάστη. Στόχος είναι η ενίσχυση των ωφελουμένων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Οι ενέργειες κατάρτισης συνολικής διάρκειας 390 ωρών αφορούν 200 ώρες νέων γνώσεων (new skills) και 190 ώρες οριζοντίων δεξιοτήτων (soft skills) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, που θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς.

Τα εξατομικευμένα αντικείμενα κατάρτισης ανάμεσα στα μπορούν να επιλέξουν οι ωφελούμενοι είναι τα εξής:

 • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
 • Στέλεχος Διαχείρισης και ασφάλειας Ποιότητας Τροφίμων
 • Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων
 • Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων-Πράσινες & Κοινωνικές Δημόσιες Συμβάσεις- Κρατικές Ενισχύσεις
 • Θεσμικό και Νομικό Πλαίσιο στον Τομέα της Ενέργειας, Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
 • Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Buildings (Πρόγραμμα ΒΙΜ)
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Μελετών και Διαχείρισης Έργων
 • Ειδικός Συστημάτων GIS
 • Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D
 • Ειδικός σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Αναλυτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα μπορεί να βρει κανείς στην πλατφόρμα https://apko07.tee.gr, μέσω της οποίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και την αίτηση συμμετοχής όπως και να αναρτήσουν ψηφιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, το ΤΕΕ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο 2103291300 και μέσω Helpdesk (email: apko07@central.tee.gr)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη 16/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης εδώ:

tee_apko07_prosklisi_pros_ofeloumenous_16022023

*****

Το ΤΕΕ σημειώνει, για τους μηχανικούς – μέλη του ΤΕΕ (και άλλους εγγεγραμμένους σε επαγγελματικά επιμελητήρια επιστήμονες) ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ». Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως π.χ. μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ από τη δημοσίευση της ως άνω διάταξης. Αντίθετα, δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ όσοι εκ των ανωτέρω έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος στις αρμόδιες ΔΟΥ. Για την εγγραφή των παραπάνω προσώπων στο μητρώο ανέργων απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

****

                                                                                                                                                                                              ΕΥΔΕ ΕΣΠΑ ΑνΚΟ
                                                                                                       Επιχειρησαικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά