ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021: Ανοικτή πρόσκληση εγγραφής μηχανικών στο ειδικό μητρώο κληρωτών E. E. για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης (έκδοσης Β’ ΠΕΑ)

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοινώνει:

 • την έναρξη της διαδικασίας για τη σύσταση και λειτουργία Ειδικού Μητρώου Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) για τη έκδοση Β’ ΠΕΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»
 • τη διαδικασία εγγραφής στο ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ και ορισμού Ενεργειακού Επιθεωρητή για τη έκδοση Β’ ΠΕΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»

και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εγγραφής μηχανικών στο μητρώο.

Το Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) για τη έκδοση Β’ ΠΕΑ  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση κάθε έργου που εντάσσεται στο «Εξοικονομώ 2021» και ως εκ τούτου για την επιτυχία του προγράμματος συνολικά, καθώς τεκμηριώνει την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας και τη συμβατότητα παρεμβάσεων/υλικών/συστημάτων με τον ΚΕΝΑΚ.

Ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται και πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μητρώου κληρωτών ενεργειακών επιθεωρητών παρέχεται μέσω της σχετικής ειδικής ιστοσελίδας του ΤΕΕ: https://emkeepee.tee.gov.gr/

Η ηλεκτρονική διαδικασία που προβλέπεται είναι απλή και σύντομη και διασφαλίζει:

 • τη ρητή διαθεσιμότητα των εγγεγραμμένων στο Ειδικό Μητρώο για ενεργειακές επιθεωρήσεις έκδοσης Β ΠΕΑ ειδικά για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» και σε συγκεκριμένες περιοχές
 • τον έλεγχο του ασυμβίβαστου μεταξύ ενεργειακού επιθεωρητή που εκδίδει Α και Β ΠΕΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος
 • την τυχαιότητα της επιλογής του ενεργειακού επιθεωρητή που θα εκδώσει το Β ΠΕΑ
 • την ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα σχετικά συστήματα ΤΕΕ και ΥΠΕΝ

Η δημιουργία και λειτουργία του Μητρώου διέπεται από:

 • τις προβλέψεις του Οδηγού του προγράμματος, όπως έχει εγκριθεί αρχικά με την τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 (ΦΕΚ 5778 Β) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις σχετικές μετέπειτα αποφάσεις.
 • την Α33/Σ4/2023 (ΑΔΑ: 6ΤΣ846Ψ842-ΗΣΒ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Στην απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ περιλαμβάνεται αναλυτικά όλη η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής.

Σημειώνεται με βάση τα ανωτέρω ότι:

 • Το Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) για τη έκδοση Β’ ΠΕΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» απευθύνεται αποκλειστικά σε εν ενεργεία Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ, και περιλαμβάνει λίγα στοιχεία και δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση)

Η απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ περιλαμβάνει επίσης τις απαραίτητες προβλέψεις, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, για:

 • Τον τρόπο ορισμού κληρωτού ενεργειακού επιθεωρητή
 • Τη διενέργεια αυτοψίας και την έκδοση του Β ΠΕΑ
 • Τον έλεγχο επίτευξης του ενεργειακού στόχου κάθε έργου του «Εξοικονομώ 2021» σε σχέση με το Β ΠΕΑ
 • Διευκρινίσεις θεμάτων καταβολής αμοιβής

και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των Ενεργειακών Επιθεωρητών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη τάξη Επιθεωρητή, ανάλογα με το μέγεθος του έργου, για την διενέργεια της επιθεώρησης

Καλούνται οι μηχανικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων του ΥΠΕΝ και επιθυμούν να συμμετέχουν σε ενεργειακές επιθεωρήσεις έκδοσης Β ΠΕΑ στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) και να δηλώσουν διαθεσιμότητα σε μία έως τρεις (το μέγιστο) Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν και μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.

Η Α33/Σ4/2023 (ΑΔΑ: 6ΤΣ846Ψ842-ΗΣΒ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ:

tee_apofasi_detee_emkeepee_exoikonomo_A33-S4-2023

Ο Οδηγός του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», όπως ισχύει:

https://exoikonomo2021.gov.gr/odegos

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

*********

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανοικτή πρόσκληση εγγραφής μηχανικών στο ειδικό μητρώο κληρωτών ενεργειακών επιθεωρητών για τη διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ) σύμφωνα με τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 (ΦΕΚ 5778 Β) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Α33/Σ4/2023 (ΑΔΑ: 6ΤΣ846Ψ842-ΗΣΒ) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.

 Με την παρούσα Πρόσκληση καλούνται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ειδικό μητρώο κληρωτών ενεργειακών επιθεωρητών για τη διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ), σύμφωνα με τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 (ΦΕΚ 5778 Β)  κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508/28.09.2022 (ΦΕΚ 5111 Β) απόφαση (4η τροποποίηση) και την Α33/Σ4/2023 (ΑΔΑ: 6ΤΣ846Ψ842-ΗΣΒ) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συνδέσμου https://emkeepee.tee.gov.gr/ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μητρώου κληρωτών ενεργειακών επιθεωρητών. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 15/2/2022.

 Διαδικασία – υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε εν ενεργεία Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα – και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.

β) Αριθμό Μητρώου Επιθεωρητή

γ) Επαγγελματική έδρα:

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να διενεργήσει για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021, σε περισσότερες από μια Περιφερειακές Ενότητες μπορεί να δηλώσει κατά μέγιστο αριθμό τρεις (3) Περιφερειακές Ενότητες χωρίς κάποιο γεωγραφικό περιορισμό.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) ψηφιακά υπογεγραμμένη ή επικυρωμένη ως προς το γνήσιο υπογραφής με την οποία υπευθύνως δηλώνει ότι:

 1. i. δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 2. ii. δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

iii. Η συμμετοχή του ειδικό μητρώο κληρωτών ενεργειακών επιθεωρητών παρέχει αυτοδίκαια το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων επικοινωνίας του για τους σκοπούς του μητρώου.

 1. iv. αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ελέγχους που έχει προβεί, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
 2. v. αποδέχεται και εξουσιοδοτεί το ΤΕΕ, να αντλήσει στοιχεία από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ταυτοποίηση των στοιχείων που δηλώνει στην αίτηση του.

Εξέταση των αιτήσεων

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και την επιβεβαίωση των δηλούμενων στοιχείων που αντλούνται από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο Μητρώο:

α) στην Τάξη που διαθέτει,

β) στις περιφερειακή/ές ενότητα/ες  που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διενεργήσει επιθεωρήσεις

Επικοινωνία – Διευκρινίσεις

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής  οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση emkeepee-tee@central.tee.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2103291341.

*********

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας). Η συνολική επένδυση του έργου θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025. Η επένδυση περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» που σχεδίασε και εφαρμόζει το ΥΠΕΝ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0). Στα πλαίσια του έργου επιχειρείται μια ευρείας κλίμακας προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και πολυκατοικίες σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα στον τρέχοντα κύκλο είχε αρχικό προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης 632 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, με έμφαση και υψηλά ποσοστά ενίσχυσης στα αδύναμα νοικοκυριά. Με τις τροpoποιήσεις που επήλθαν, ο προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ 2021» αυξήθηκε κατά 591,7 εκατ. ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 1,2 δισ. ευρώ (ποσοστό αύξησης 94%). Συνολικά οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πλέον 87.578 νοικοκυριά. Παράλληλα από την υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα ξεπεράσουν, κατ’ ασφαλή εκτίμηση, σε ύψος το 1,5 δις ευρώ αναμένεται σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα αλλά και των μηχανικών σε όλη τη χώρα.

*********

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά