Ενίσχυση της απασχόλησης με υποστήριξη και μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ξεκίνησε ο Β’ κύκλος της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του Α’ κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο.Στον β’ κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται, καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι, με ποσοστό ενίσχυσης 100%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη απο ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων απο ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού, αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 01/01/1995).

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με άνεργους ή μισθωτούς.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα όπως επίσης και συνεργασίες μεταξυ αυτών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Λειτουργικά (ενοίκια, ΔΕΚΟ, σταθερή και κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) μέχρι 60% του προϋπολογισμού
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταιρών) με 30%
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης) μέχρι 20% του προϋπολογισμού
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις μέχρι 10% του προϋπολογισμού
 • Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού με 20% του προϋπολογισμού,
 • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας με ποσοστό 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας
 • Προμήθεια αναλωσίμων μέχρι 15% του προϋπολογισμού
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€.

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από 5.000 έως 25.000 ευρώ  για ένα  δικαιούχο (ατομική επιχείρηση), έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

ΤΡΕΙΣ (3) ΚΥΚΛΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίδος υποβολής:   Έναρξη  6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=28&cs

Back to top
elΕλληνικά