ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: νέα παράταση περιόδου υποβολών – μέχρι 31η Μαρτίου 2023

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπουργική Απόφαση 18304 / 24-02-2023 (ΑΔΑ 94Ε646ΜΤΛΡ-0ΤΦ) με θέμα «4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με παράταση υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που υπογράφει ο Υπουργός  Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Με αυτή ορίζεται νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων η 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο κείμενο της ΥΑ:

«Τροποποιείται εκ νέου η συνημμένη στην υπ’αρ. πρωτ. 92540/27-9-2022 (ΑΔΑ 60ΕΧ46ΜΤΛΡΘΙΡ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος και συγκεκριμένα:
α) η παρ. 9 της Πρόσκλησης και
β) το εικοστό ένατο εδάφιο της παρ. I.1.3 «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» και
γ) η παρ. Ι.1.8. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης» του Οδηγού εφαρμογής του προγράμματος,
ως προς την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων.

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00.

Η παρούσα ισχύει από την ανάρτησή της στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια».»

Δείτε εδώ την ΥΑ:

diavgeia_94Ε646ΜΤΛΡ-0ΤΦ 4η τροποποίηση ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Με την υπουργική απόφαση, τροποποείται η ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» (κι τον σχετικό οδηγό), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και ΑνθεκτικότηταςΕλλάδα 2.0, στον Άξονα 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», και συγκεκριμένα στο Πυλώνα Ανάκαμψης 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και στη Δράση 16721: «Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης».

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες. Η προώθηση και η υιοθέτηση υψηλών τεχνολογιών από κορυφαίους ωφελούμενους κατασκευαστές θα τονώσει τη δημιουργία νέων αγορών και την προώθηση των υφιστάμενων. Η επένδυση στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο βιομηχανίας 4.0. Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620 €. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

*********

Υπενθυμίζεται ότι ως Φορείς Υλοποίησης του Υποέργου (ΦΥ) έχουν ορισθεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) με τη συμβολή της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Οι ρόλοι των Φορέων Υλοποίησης καθορίζονται σε ειδική Επιχειρησιακή Συμφωνία για την υλοποίηση της Δράσης.

*********

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το ανωτέρω περιεχόμενο εκφράζει το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε πιθανή χρήση της πληροφορίας αυτής.

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά