Διαγωνισμός καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τίτλο: «Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»,  προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (20.200) € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., Τέρμα Τυχερού, την  19η  του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.

Back to top
elΕλληνικά