Διαγωνισμός από τη ΔΕΥΑΛ για ΦΒ σταθμό

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α 67801 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού επί γηπέδου ισχύος 500 kWp, που θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ κάνοντας χρήση του μηχανισμού Virtual net metering» και συνολικό προϋπολογισμό Πεντακόσιες Χιλιάδες Ευρώ (500.000 €) Πλέον Φ.Π.Α24%.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 22/01/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ

Back to top
elΕλληνικά