Διακήρυξη διαγωνισμού συντήρησης συστημάτων τηλεμετρίας από τη ΔΕΥΑΛ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την Υπηρεσία : «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ», προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ  (43.000,00) € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., οδός Τέρμα Τυχερού, την 23η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 10.30 π.μ.

Back to top
elΕλληνικά