Διακήρυξη της ΔΕΥΑΛ για προμήθεια πετρελαιοειδών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης  Λάρισας  (ΔΕΥΑΛ) δημοσίευσε Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 75804, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Πετρελαιοειδών 2019-2020 (Υγρά καύσιμα και Λιπαντικά διαφόρων τύπων)» και συνολικό προϋπολογισμό Διακόσιες Δέκα Χιλιάδες Εννιακόσια Ευρώ (210.900,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών ορίζεται η 05/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.

Back to top
elΕλληνικά