ΔΕΥΑ Παλαμά: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για έργο αντικατάστασης αγωγών

Η ΔΕΥΑ Παλαμά πρόκειται να προβεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 230, 326, 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει, στην ανάθεση της μελέτης «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ΤΚ Προαστίου και ΤΚ Πεδινού», προϋπολογισμού 12.367,41 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «καλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας μέχρι την 09 -07-2021. Μαζί με την προσφορά του ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όλα σε ισχύ. Πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής προσφοράς μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας και συγκεκριμένα στα τηλέφωνα 2444350139-140».

Back to top
elΕλληνικά