ΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ