ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφεξής καλουμένου ως ο «ιστότοπος». Στο κείμενο των Όρων Χρήσης ως αυτό έχει, παρατίθενται αναλυτικώς οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται και αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του χρήστη που σχετίζονται με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση οι παρόντες όροι ισχύουν για οιονδήποτε επισκέπτη της ιστοσελίδας. Αν δεν αποδέχεστε τους εν λόγω όρους χρήσης παρακαλείσθε, όπως διακόψετε άμεσα την περαιτέρω χρήση του ιστότοπου. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.
1.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ
Η ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση του παρόντος ιστότοπου www.tee-kdth.gr ανήκει στo Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας με ηλεκτρονική διεύθυνση «tee_lar@tee.gr» που εδρεύει στην Λάρισα Καλλιθέας 7, διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλεται η όποια αλληλογραφία αφορά στον ιστότοπο, αλλιώς για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται ειδική φόρμα μέσω αυτού. Ο παρών ιστότοπος ασχολείται με την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της υπηρεσίας.
2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί προϊόν επιμελούς επαγγελματικής και επιστημονικής επεξεργασίας δεδομένων από τις εγκυρότερες δυνατόν εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Επιδίωξη μας είναι η συνεχής επέκταση, ανανέωση και βελτιστοποίηση του περιεχομένου αυτού.
Ο χρήστης θα πρέπει με δική του ευθύνη να ελέγξει οιαδήποτε πληροφορία αποκομίζει από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο πριν να την χρησιμοποιήσει καθ” οιονδήποτε τρόπο ή σκοπό. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και το περιεχόμενο αυτού γίνεται με δική του ευθύνη. Η ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας και οι συνεργάτες του που ασχολούνται με τη συγγραφή, παραγωγή, ενημέρωση και αναμετάδοση του διαδικτυακού τόπου ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
3. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
Διά του παρόντος ιστότοπου είναι πιθανόν μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks ή banners) οι χρήστες δύναται να παραπεμφθούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε αυτούς λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη έκαστου χρήστη στην απόλυτη κρίση του οποίου επαφίεται η χρήση τους. Το ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα τους, ούτε εγκρίνει ή ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτών, τα οποία διαμορφώνονται με αποκλειστική ευθύνη των νομικών ή φυσικών προσώπων που έχουν την εκμετάλλευση, διαχείριση ή εν γένει είναι κατά το νόμο υπεύθυνα για τη λειτουργία αυτών των διαδικτυακών τόπων. Το ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα, βλάβες ή οιασδήποτε φύσης ζημία (υλική ή ηθική) ήθελε προκύψει από την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση των διαδικτυακών τόπων αυτών.
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μολονότιτο ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας έχει λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του ιστoτόπου της, να είναι ασφαλής για τους χρήστες, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος της ή ο παροχέας φιλοξενίας αυτού (server) θα βρίσκονται σε αδιάκοπτη λειτουργία και ότι θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων και εκ του λόγου τούτου δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό. Επίσης, tο ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας , διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ή να τροποποιεί μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του ιστοτόπου www.tee-kdth.gr με ή χωρίς προειδοποίηση των χρηστών του. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
4.1. Αποδοχή όρων. Ο χρήστης με την αποδοχή των όρων, διαβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει προσεκτικά και αποδέχεται τους όρους χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ότι αναγνωρίζει την πνευματική ιδιοκτησία του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας επί του περιεχομένου του συγκεκριμένου ιστοτόπου και ότι θα κάνει ορθή χρήση αυτού. Επιπλέον ο χρήστης παρέχοντας τα στοιχεία του στις φόρμες εγγραφής δίνει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και χρήση αυτών όπως αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
4.2. Αυτοματοποιημένη Συλλογή Δεδομένων. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικές, έτσι ώστε να διασφαλισθεί ότι ο συνδεδεμένος χρήστης είναι άνθρωπος και όχι bot. Ενδέχεται να ζητηθεί εξακρίβωση από το χρήστη, εάν διαπιστωθεί ότι αυτός έχει εκτελέσει ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό αναζητήσεων από την αρχή της συνόδου του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης δεν ανταποκριθεί στην εξακρίβωση των στοιχείων του ενδέχεται να επέλθει διακοπή της τρέχουσας συνόδου του χρήστη έως την εξακρίβωση αυτών.
4.3. Έλεγχος Συνδέσεων Χρηστών. Η υπηρεσία με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ελέγχει και αποτρέπει πολλαπλές ταυτόχρονες συνδέσεις του ιδίου χρήστη. Διενεργούνται αυτοματοποιημένοι περιοδικοί έλεγχοι, οι οποίοι παρουσιάζουν σύνοψη των χαρακτηριστικών των συνδέσεων των χρηστών και είναι σε θέση να αναδείξουν μοτίβα (patterns) που καταδεικνύουν την μη ορθή χρήση της υπηρεσίας. Οι παραβιάσεις καταγράφονται στο σύστημα.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης υποχρεούται όπως συμμορφώνεται με την κείμενη Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και ιδίως αυτήν που αφορά στις τηλεπικοινωνίες, απέχοντας από κάθε παράνομη, αθέμιτη, ανήθικη ή καταχρηστική χρήση του ιστότοπου ή παρενόχληση της λειτουργίας αυτού.
Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οιασδήποτε φύσης ζημία προκληθεί στο ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας ή στον ιστότοπο του, οφειλομένη σε παράβαση είτε της ισχύουσας νομοθεσίας είτε των παρόντων όρων, υποχρεούμενος να την αποκαταστήσει άμεσα και με κάθε νόμιμο μέσο.
Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήματα του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου με οποιοδήποτε παράνομο ή αθέμιτο τρόπο (hacking ή cracking), ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες που ο νόμος ορίζει δίχως να αποκλείεται το δικαίωμα αναζήτησης αποζημιώσεως.
Ρητά συμφωνείται δε ότι, σε περίπτωση κατά την οποία κινηθεί εναντίον του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας οποιασδήποτε μορφής δικαστική, εξωδικαστική ή διοικητική διαδικασία ή υποχρεωθεί αυτό να καταβάλλει πρόστιμο, αποζημίωση για οιασδήποτε φύσης ζημία τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή προβεί σε οποιαδήποτε δαπάνη που θα οφείλεται στην παράβαση εκ μέρους του χρήστη της κείμενης νομοθεσίας ή των παρόντων όρων, ο παραβάτης χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την υπηρεσία και να αποκαταστήσει την όποια ζημία της, ανεξαρτήτως αν η παράβαση οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ
Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, και εν γένει κάθε είδους περιεχομένου και αρχείου καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της υπηρεσίας και προστατεύεται από την Ελληνική, Κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για αυτά, αποκλειομένης ρητώς κάθε ευθύνης της υπηρεσίας.
Συνεπεία των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση (download), πώληση, μετάφραση, τροποποίηση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου www.tee-kdth.gr από το χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση και συναίνεση της υπηρεσίας.
7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα σύμβαση χρήσης ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης καθώς και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.
8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ – ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Το ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και το περιεχόμενο του ιστοτόπου της χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές, εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση του ιστοτόπου και του περιεχομένου αυτού, τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη και ότι έχουν γίνει αποδεκτές από το χρήστη. Οι τροποποιήσεις δύναται να αφορούν μόνο σε συγκεκριμένο τμήμα, οι δε λοιποί όροι χρήσης παραμένουν και ισχύουν ως έχουν, αποτελώντας ομού μετά των τροποποιήσεων το ενιαίο σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Καμία τροποποίηση των ανωτέρω όρων δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως.
Οι χρήστες του ιστοτόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Για οποιαδήποτε διαφορά απορρέουσα εκ της παρούσας σύμβασης χρήσης ήθελε προκύψει αποκλειστικώς αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια Λάρισας.
9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου www.tee-kdth.gr υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην ισχύουσα νομοθεσία και στις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν.
Σε κάθε περίπτωση το ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, ως έχων τη διαχείριση του παρόντος ιστοτόπου, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση

Back to top
elΕλληνικά