Τρίτο ενημερωτικό δελτίο του ευρωπαικού προγράμματος In2C