Συμβάσεις έργου για πολιτικούς μηχανικούς στον Δήμο Πύλης

Ανακοινώθηκε, με το υπ΄ αριθμό ΑΔΑ: 6ΟΗ1Ω14-948 έγγραφο, η πρόθεση του Δήμου Πύλης να συνάψει 2 συμβάσεις μίσθωσης έργου, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παρακολούθηση, άμεση διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων έργων που έχουν ενταχθεί στη Νέα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ) 2014-2020, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη : «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» με κωδικό ένταξης 5000722, «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» με κωδικό ένταξης 5000736, «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» με κωδικό ένταξης 5001279, «Μετατόπιση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. έργου «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ» με κωδικό ένταξης 5002241. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 2 άτομα ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

Απαιτούμενα προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής
• Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ
• Να είναι Ελληνας πολίτης
• Να έχει ηλικία από 18 ως 65 ετών
• Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας
• Να μην εχει κώλυμα κατά το Άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, κλπ)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφα: τίτλου σπουδών, άδειας άσκησης επαγγέλματος και αστυνομικής ταυτότητας, αποδεδειγμένη εμπειρία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί από 23/10/2018 έως και 29/10/2018.

Back to top
elΕλληνικά