Στο ΤΜΕΔΕ το σύνολο των μετοχών της Attica Properties

Στην ιδιοκτησία του ΤΜΕΔΕ μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών τής Attica Properties, ύστερα από έγκριση της πρόσφατης απόφασης του ΔΣ της Attica Bank, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, κατά τη συνεδρίασή του στις 27.05.2020, αποφάσισε, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού τής Τράπεζας, την αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας στη θυγατρική της Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων», με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών αυτής στο συνδεδεμένο με την Τράπεζα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων».

Σημειώνεται, ότι οι κυριότερες συνέργειες που αναπτύσσονται, στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, αφορούν στη χρήση του δικτύου και των προϊόντων της Τράπεζας για την ανάπτυξη των εργασιών των Πιστούχων – Μελών του Ταμείου.

Πρόσθετα, εμπεδώνεται μία συνεργασία της Attica Properties, υπό τη νέα μετοχική της σύνθεση, με την Τράπεζα, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των επενδυτικών και ιδιόκτητων ακινήτων της, σε συνδυασμό και με άλλα ακίνητα του Ταμείου και τρίτων, που θα ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Back to top
elΕλληνικά