Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση καταλόγου εκπροσώπων ΤΕΕ/ΚΔΘ σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ε./Κ.Δ.Θ.),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), καταρτίζει

Ετήσιο Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του ανά κατηγορία κύριας μελέτης σε διάφορες επιτροπές.

Διευκρινίζονται τα παρακάτω:

  • Όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ για τα προηγούμενα έτη, δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2020.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν3213/2003 όσοι μετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών υπόκεινται σε υποβολή πόθεν έσχες
  • Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4354/2015 η αποζημίωση για την συμμετοχή στις Επιτροπές καλύπτεται από τον Φορέα που προκηρύσσει το έργο.

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ/ΚΔΘ, που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν τον παραπάνω κατάλογο, παρακαλούνται να υποβάλουν τα στοιχεία τους συμπληρώνοντας έως 31 Ιανουαρίου 2020 τη φόρμα που θα βρούν στον υπερσύνδεσμο: https://forms.gle/97vgWope5Ffu9EL16

Back to top
elΕλληνικά