Πρόσκληση Δήμου Τρικκαίων για εγγραφή Εργοληπτών και Μελετητών στους καταλόγους του αρθ.118/Ν.4412

Πρόσκληση εξέδωσε ο Δήμος Τρικκαίων που αφορά στην εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, έτους 2019 , επισυνάπτοντας και την σχετική αίτηση και τις κατηγορίες μελετών και έργων.

Back to top
elΕλληνικά