Πρόσκληση Δήμου Τρικκαίων για εγγραφή Εργοληπτών και Μελετητών στους καταλόγους του αρθ.118/Ν.4412

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων δημοσίευσε πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, έτους 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων (οδός Ασκληπιού 18, ισόγειο)

Back to top
elΕλληνικά