Πρακτικό αποτελεσμάτων εκλογών ΤΕΕ

Εκδόθηκε και τοιχοκολλήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20.30 στον πίνακα ανακοινώσεων των κεντρικών υπηρεσιών του ΤΕΕ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα (www.tee.gr) το πρακτικό αποτελεσμάτων εκλογής και κατάταξης υποψηφίων στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019 από την κεντρική εφορευτική επιτροπή.

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΠΔ 7/2010 «…….. επιτρέπεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε ημερών από την κατάρτιση των πινάκων υποβολή ενστάσεων ενώπιον της επιτροπής» η οποία λήγει τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019.

Back to top
elΕλληνικά