Έκδοση Πιστοποιητικού κατάταξης Ενοικιαζόμενων Δωματίων από ιδιώτες μηχανικούς

Κατόπιν πρότασης της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.) και σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού διαμορφώθηκαν οι νέες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 3119 Β/2018), βάσει των οποίων τα καταλύματα του κλάδου και συγκεκριμένα τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια & Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, κατατάσσονται σε κατηγορίες Κλειδιών από 1 έως 5.

Με τον Nόμο 4582, άρθρο 32 και από τον Δεκέμβριο του 2018, άλλαξε ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο που ήταν αρχικά, στην οικεία κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).

Ειδικότερα, στο τέλος του άρθρου αυτού αναφέρεται ότι, «με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγεί η Π.Υ.Τ., η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διάταξης».

Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε η σχετική απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με αριθμό 4418 (ΦΕΚ 972Β 21 Μαρτίου 2019), με την οποία τα πιστοποιητικά κατάταξης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (Ε.Ε.Δ.Δ.) σε κατηγορίες κλειδιών, εκδίδονται από τις ΠΥΤ Βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται είτε από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, είτε από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Back to top
elΕλληνικά