Ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά την πέμπτη περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2021 έως 31/12/2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ανακοινώθηκε η πέμπτη ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2021 έως 31/12/2021, ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Τηρώντας τις καταστατικές διατάξεις και εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η πέμπτη οικονομική χρήση λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2021 έως 31/12/2021, απεικονίζει τη σταθερά ανοδική πορεία του Ταμείου από την ίδρυσή του, ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής του στρατηγικής, της διεύρυνσης του κύκλου εργασιών του και της επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικό της δυναμικής του Ταμείου, αλλά και της καθοριστικής του συμβολής, ως εγγυοδοτικού και πιστοδοτικού φορέα, στην αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, αποτελεί ο διπλασιασμός της κερδοφορίας προ φόρων, σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων κατά 5,42% και τη σημαντική αύξηση στην έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση στην έκδοση νέων εγγυητικών καλής εκτέλεσης σημειώθηκε τόσο σε επίπεδο πλήθους εγγυητικών, κατά 18,69% (9.220 νέες εγγυητικές επιστολές το 2021, έναντι 7.768 νέων εγγυητικών επιστολών το 2020), όσο και σε επίπεδο ύψους κεφαλαίων, κατά 18,63% (€89,62 εκατ. το 2021, έναντι €75,55 εκατ. το 2020), γεγονός, που αναμένεται να έχει ισχυρή θετική επίδραση και στα οικονομικά αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων.

Ειδικότερα και παρά τις αναταράξεις, που εξακολουθεί να παράγει η πανδημία, αλλά και εν μέσω των γεωπολιτικών επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, το Ταμείο κατάφερε – μολονότι μείωσε το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των μελών του – να επιτύχει αύξηση του τζίρου του το 2021 στα €8,978 εκατ. έναντι €8,517 εκατ. το 2020, διατηρώντας στα ίδια θετικά επίπεδα το EBIΤDA, που ανέρχεται σε €1,57 εκατ., επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων το 2021, που άγγιξαν τα €11,4 εκατ., έναντι €5,9 εκατ. το 2020. Επισημαίνεται ότι τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου ανέρχονται σε €168 εκ., αυξημένα κατά 0,55% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ως ενεργό και πρωτοπόρο μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) και σε δημιουργική συνεργασία τόσο με το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όσο και με τα Υπουργεία Υποδομών – Μεταφορών και Ανάπτυξης, αλλά και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), το ΤΜΕΔΕ με συνεκτικό σχεδιασμό, αποφασιστικότητα και επιτυγχάνοντας τους επιχειρηματικούς του στόχους, εισέρχεται σε μία νέα δυναμική εποχή, διευρύνοντας τον πιστοδοτικό και αναπτυξιακό του ρόλο.

Πιο συγκεκριμένα,

  • Δημιούργησε σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα το «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ», από το οποίο κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει κεφάλαιο κίνησης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, για ποσό έως €200.000, με το Ταμείο να αναλαμβάνει μέρος του πιστωτικού κινδύνου παρέχοντας εγγύηση προς τις τράπεζες για το 80% της χρηματοδότησης. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη σύμπραξη της ΕΑΤ με ιδιωτικό θεσμικό φορέα. Κατά τους πρώτους 3 μήνες της λειτουργίας του Ταμείου ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ έχουν εκταμιευθεί και διοχετευθεί στην αγορά περισσότερα από €23 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε κάλυψη πάνω από το 34% του συνολικού διαθέσιμου χαρτοφυλακίου.
  • Ίδρυσε νέα εταιρεία χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων «ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions», λαμβάνοντας τη σχετική άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσα από ένα καινοτόμο εργαλείο απαντά αποφασιστικά στις ανάγκες των μελών του για απρόσκοπτη πρόσβαση σε λύσεις ρευστότητας, ιδιαίτερα για όσους ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία.
  • Διασφάλισε την αναπτυξιακή πορεία της Atticabank Properties ΑΕ, εφαρμόζοντας, ως μέτοχός της κατά 100%, νέο επιχειρηματικό σχέδιο, υλοποιώντας νέο εμπροσθοβαρές επενδυτικό πλάνο, ύψους €0,5 εκατ. για το 2021, επιταχύνοντας τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών της με στόχο την επέκταση του χαρτοφυλακίου και την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Συμμετέχει ενεργά, από κοινού με το αμερικανικό επενδυτικό fund Ellington, στον πλήρη μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της Attica Bank μέσα από την ιδιωτικοποίησή της με όρους αγοράς.
  • Εν μέσω COVID-19, ενίσχυσε τις ανταποδοτικές δράσεις του, μέσω σημαντικών αναβαθμίσεων του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου των μελών του, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, νέες ασφαλιστικές παροχές με ταυτόχρονη μείωση κατά 32% του κόστους τους. Επιπρόσθετα, μείωσε εκ νέου κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/01/2021 – 31/03/2021.

Ταυτόχρονα, διερευνά την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων για την ενίσχυση των πόρων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, μέσω του AECM, του European Investment Fund (EIF) και άλλων φορέων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Ως ο πρώτος και καινοτόμος πάροχος ολοκληρωμένης ψηφιακής εξυπηρέτησης, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μέσω ανανέωσης των σημαντικών πιστοποιήσεων κατά ISO 37001:2016 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και κατά ISO 19600: 2014 για το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης. Παράλληλα, το Ταμείο, ενισχύοντας την εσωτερική διαφάνεια και τις αρχές χρηστής διοίκησης, τον Μάρτιο του 2022 ανέθεσε σε ανεξάρτητο Σύμβουλο την αξιολόγηση των πολιτικών και της καταλληλότητας των μελών της Διοίκησης με περίοδο αναφοράς την χρήση 2021, αξιοποιώντας μείγμα δικών του εργαλείων, αλλά κάνοντας χρήση και των εργαλείων που χρησιμοποιεί το Ταμείο, στο πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης (self-assessment), που προβλέπεται στις πολιτικές του.

Ως αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός, το ΤΜΕΔΕ ανταποκρίνεται στον σκοπό της ίδρυσής του, αποτελώντας ζωτικής σημασίας Φορέα για τον Τεχνικό κόσμο και έναν δυναμικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την Ελληνική Οικονομία, διευρύνοντας τα μητρώα του με νέες ειδικότητες επαγγελματιών και επιστημόνων, όπως οικονομολόγους, γεωλόγους, δασολόγους, γεωπόνους κ.λπ. Με στρατηγικές συνεργασίες, και επενδυτικές πρωτοβουλίες το ΤΜΕΔΕ δημιουργεί ένα δυναμικό εγγυοδοτικό και πιστοληπτικό οικοσύστημα που εξελίσσεται συνεχώς.

Πηγή: ΤΜΕΔΕ

Back to top
elΕλληνικά