Πρόσκληση για τη συμπλήρωση καταλόγου ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού ώστε “να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων” της Δ.ΥΠ.Α.

H Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Γ4 της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, προκειμένου να προχωρήσει στην συμπλήρωση του εγκεκριμένου με τις αποφάσεις ΔΣ ΟΑΕΔ με αριθμό 4033/76/20.07.2021 και 4524/97/31.08.2021 καταλόγου ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού έτους 2021,στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020 περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης των ακινήτων (ώστε “να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων” της Υπηρεσίας), για το έτος 2022.

ΚΑΛΕΙ

Τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς/ανάδοχους, με εμπειρία κι εξειδίκευση στον τομέα της γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης ακίνητης περιουσίας (μελέτες Τοπογραφίας) και αντίστοιχο ιδιόκτητο εξοπλισμό συλλογής και απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων με σύγχρονα μέσα και μεθόδους (total station ακρίβειας τουλάχιστον 3’’, δορυφορικούς δέκτες GNSS, UAS (ΣμηΕΑ-DRONES) κ.λπ.) καθώς και τις σχετικές προς τούτο αδειοδοτήσεις (μέλους Τ.Ε.Ε., χειριστή UAS, ασφαλιστήριο συμβόλαιο UAS εν ισχύ κ.λπ. όπως αναλύονται κατωτέρω), που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον αντίστοιχο κατάλογο της, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Γ4 εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.(www.dypa.gov.gr) (Πληροφορίες: Κ. Αποστολίδη, τηλ. επικοιν. 210-9989484)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση και τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν

Πηγή: ΔΥΠΑ

Back to top
elΕλληνικά