Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων».

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση) ή πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα (μερική φοίτηση).

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3.000 ευρώ, τα οποία διαιρούνται σε τέλος εγγραφής (300 €) και τμηματική καταβολή  διδάκτρων (900 € ανά εξάμηνο). Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2023 και η παρακολούθηση των διαλέξεων μπορεί να γίνει και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Στο Π.Μ.Σ. «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  συναφούς με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωγράφοι, Οικονομολόγοι και πτυχιούχοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, στο e-mail του ΠΜΣ: prd6a@uth.gr  έως και τη Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 (λήξη α΄ φάσης υποβολής αιτήσεων), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.   Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (επισυνάπτεται και διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).
2.   Βιογραφικό σημείωμα.
3.   Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (επισυνάπτεται και διαθέσιμος στην ιστοσελίδα).
4.   Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
5.   Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
6.   Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας.
 
Επίσης, δύναται να περιλαμβάνουν:
1.    Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (για όσους έχουν).
2.    Αντίγραφα δημοσιεύσεων (για όσους έχουν).
3.    Βεβαιώσεις Συνεδρίων (για όσους έχουν).
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στους ιστοτόπους: http://www.prd.uth.gr/m_urudre/και https://urban-redevelopment.prd.uth.gr/msc/index.php ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ. 24210-74422 & 24210-74457, e-mail: prd6a@uth.gr).

Back to top
elΕλληνικά