Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποστήριξη Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την Α50/Σ3/19 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα 12 μηνών (με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00 € κατ’ έτος, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, το παρακάτω αντικείμενο:

1. Ο εντοπισμός, με χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικτυακής πύλης Participants Portal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευκαιριών για συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, είτε ως μεμονωμένο φορέα ή με την ένταξή του σε εταιρικά σχήματα.
2. Η ενεργητική αναζήτηση εταίρων για τις ευκαιρίες του σημείου 1.
3. Η διαχείριση, προσαρμογή και ενημέρωση του προφίλ του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ στη διαδικτυακή πύλη Participants Portal.
4. Η συνεργασία με τα υπηρεσιακά στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ για τα παραπάνω.
5. Η συνδρομή στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.
6. Μία ημέρα την εβδομάδα, θα παρευρίσκεται στο ΤΕΕ ΚΔΘ, Καλλιθέας 7, Λάρισα, στο γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Καλλιθέας 7, Λάρισα, έως τις 31.03.2019 και ώρα 14:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Back to top
elΕλληνικά