Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωτοραξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας

Στο ΦΕΚ (Α’ 245/09.12.2020) δημοσιεύθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Εκσυγχρονισµός της Χωροταξικής και Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις”. Να σημειωθεί ότι αργά το βράδυ της Παρασκευής 11/12 επανεκδόθηκε διορθωμένος ο νέος νόμος.

Κατεβάστε το αρχείο (ανακυκλοφορία) από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου εδώ.

Συνοπτικά τα κεφάλαια και τα άρθρα έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Ορισµοί – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4447/2016

Άρθρο 3 Εθνική Χωρική Στρατηγική – Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4447/2016

Άρθρο 4 Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας – Τροποποίηση των παρ. 1, 4, 5, 7 και 9 του άρθρου 4 του ν. 4447/2016

Άρθρο 5 Κεντρικό Συµβούλιο Χωροταξικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.) – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4447/2016

Άρθρο 6 Χωροταξικός σχεδιασµός – Τροποποίηση του τίτλου του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4447/2016

Άρθρο 7 Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4447/2016

Άρθρο 8 Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 5, 9, 11 και 12 του άρθρου 6 του ν. 4447/2016

Άρθρο 9 Πολεοδοµικός Σχεδιασµός – Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4447/2016

Άρθρο 10 Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια – Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 11 Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4447/2016

Άρθρο 12 Οριοθέτηση οικισµών

Άρθρο 13 Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4447/2016

Άρθρο 14 Προγράµµατα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού – Συντονιστής

Άρθρο 15 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4447/2016

Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές και µεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4447/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Άρθρο 17 Σκοπός – Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 18 Πεδίο εφαρµογής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4546/2018

Άρθρο 19 Ορισµοί – Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 4546/2018

Άρθρο 20 Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4546/2018

Άρθρο 21 Θέσπιση και εφαρµογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4546/2018

Άρθρο 22 Εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και δοµή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 4546/2018

Άρθρο 23 Ελάχιστες απαιτήσεις για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό – Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4546/2018

Άρθρο 24 Περιεχόµενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού και θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4546/2018

Άρθρο 25 Δηµόσια διαβούλευση – Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4546/2018

Άρθρο 26 Αρµόδια αρχή – Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4546/2018

Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4546/2018

Άρθρο 28 Ορισµοί – Αντικατάσταση της περ. 11 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011

Άρθρο 29 Καθορισµός υποδιαιρέσεων των θαλάσσιων υποπεριοχών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3983/2011

Άρθρο 30 Έννοια Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

Άρθρο 31 Σκοπός

Άρθρο 32 Εκτός σχεδίου δόµηση

Άρθρο 33 Όροι δόµησης

Άρθρο 34 Όροι δόµησης σε τουριστικές εγκαταστάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου

Άρθρο 35 Όροι δόµησης για Σύνθετα Τουριστικά Καταλύµατα – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011

Άρθρο 36 Κατηγορίες τουριστικών καταλυµάτων – Προσθήκη υποπερ. ζζ΄ στην περ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014

Άρθρο 37 Μικτά τουριστικά καταλύµατα µικρής κλίµακας – Προσθήκη του άρθρου 10Α στον ν. 4002/2011

Άρθρο 38 Πολεοδοµικά κίνητρα για την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 39 Οργανωµένοι υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 44 και της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011

Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις – εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Άρθρο 41 Σκοπός

Άρθρο 42 Εθνική ονοµατολογία χρήσεων γης

Άρθρο 43 Διάρθρωση των κατηγοριών των χρήσεων γης

Άρθρο 44 Προσθήκες στην Εθνική Ονοµατολογία Χρήσεων Γης

Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 46 Συµβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017

Άρθρο 47 Αρµοδιότητες ΚΕ.Σ.Α. και ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. – Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4495/2017 και άρθρου 25 του ν. 4495/2017

Άρθρο 48 Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017

Άρθρο 49 Προσωρινή άσκηση αρµοδιοτήτων τοπικών παρατηρητηρίων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4495/2017

Άρθρο 50 Ορισµοί – Τροποποίηση των περ. γ΄, δ΄και ι΄ του άρθρου 28 του ν. 4495/2017

Άρθρο 51 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017

Άρθρο 52 Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδοµική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας – Τροποποίηση του τίτλου και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017

Άρθρο 53 Αρµόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 31 του ν. 4495/2017

Άρθρο 54 Προέγκριση οικοδοµικής άδειας – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 5, 6, και 7 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017

Άρθρο 55 Κατηγορίες τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4495/2017

Άρθρο 56 Επιτάχυνση διαδικασίας έκδοσης οικοδοµικών αδειών – Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017

Άρθρο 57 Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράµµατος και διαγράµµατος κάλυψης – Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4495/2017

Άρθρο 58 Δικαιολογητικά για χορήγηση οικοδοµικής άδειας – Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4495/2017

Άρθρο 59 Αλλαγή χρήσης εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων – Προσθήκη άρθρου 41Α στον ν. 4495/2017

Άρθρο 60 Αναθεώρηση προέγκρισης οικοδοµικής άδειας – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4495/2017

Άρθρο 61 Σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4495/2017

Άρθρο 62 Διαδικασία ηλεκτροδότησης – Προσθήκη του άρθρου 47Α στον ν. 4495/2017

Άρθρο 63 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Αντικατάσταση των παρ. 1, 1α, 2 και 3 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017

Άρθρο 64 Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου – Αντικατάσταση των παρ. 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 56 του ν. 4495/2017

Άρθρο 65 Πρόσβαση στο Κεντρικό Παρατηρητήριο – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4495/2017

Άρθρο 66 Πιστοποιητικό Πληρότητας και Βεβαίωση Μηχανικού – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017

Άρθρο 67 Διοικητικές κυρώσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 60 του ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Άρθρο 68 Σκοπός/αντικείµενο

Άρθρο 69 Ορισµοί – Αντικατάσταση των περ. α΄, β΄, ε΄, στ΄, ζ΄και η΄ του άρθρου 64 του ν. 4495/2017

Άρθρο 70 Ψηφιακή Τράπεζα Γης – Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 4495/2017

Άρθρο 71 Τίτλος µεταφοράς συντελεστή δόµησης – Αντικατάσταση του άρθρου 68 του ν. 4495/2017

Άρθρο 72 Ακίνητα προσφοράς συντελεστή δόµησης – Αντικατάσταση του άρθρου 70 του ν. 4495/2017

Άρθρο 73 Ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόµησης – Αντικατάσταση του άρθρου 71 του ν. 4495/2017

Άρθρο 74 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή – Αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4495/2017

Άρθρο 75 Διαδικασία µεταφοράς συντελεστή δόµησης – Αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 4495/2017

Άρθρο 76 Συνέπειες µεταφοράς συντελεστή δόµησης – Αντικατάσταση του άρθρου του 75 του ν. 4495/2017

Άρθρο 77 Δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής εξισορρόπησης µέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης – Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 4495/2017

Άρθρο 78 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 79 Αντιµετώπιση σφαλµάτων µηχανικών – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4495/2017

Άρθρο 80 Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων – Τροποποίηση των περ. γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 96 του ν. 4495/2017

Άρθρο 81 Ζητήµατα κάθετων και οριζόντιων ιδιοκτησιών – Τροποποίηση των παρ. 7 και 9 του άρθρου 98 του ν. 4495/2017

Άρθρο 82 Υπολογισµός ενιαίου ειδικού προστίµου – Τροποποίηση των παρ. 8 και 12 του άρθρου 100 του ν. 4495/2017

Άρθρο 83 Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νοµιµοποίησης ή κατεδάφισης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017

Άρθρο 84 Ακίνητα Δηµοσίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4495/2017

Άρθρο 85 Καταβολή παραβόλου και αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέα κτίρια – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 115 και της παρ. 1 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017

Άρθρο 86 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 87 Ορισµοί

Άρθρο 88 Άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 89 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης

Άρθρο 90 Τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου σε περίπτωση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 91 Ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 92 Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων

Άρθρο 93 Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΩΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρθρο 94 Αντικείµενο

Άρθρο 95 Μητρώο πιστοποιηµένων αξιολογητών χωρικών µελετών

Άρθρο 96 Ηλεκτρονικό Μητρώο Χωρικών Μελετών

Άρθρο 97 Ανάρτηση χωρικών σχεδίων στο διαδίκτυο

Άρθρο 98 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 99 Πεδίο εφαρµογής – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012

Άρθρο 100 Ορισµοί – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4067/2012

Άρθρο 101 Αλλαγή χρήσης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4067/2012

Άρθρο 102 Πολεοδοµικά κίνητρα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4067/2012

Άρθρο 103 Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής µε αποµείωση καθ’ ύψος υφιστάµενων κτιρίων – Προσθήκη άρθρου 10Α στον ν. 4067/2012

Άρθρο 104 Επιφάνειες που δεν προσµετρώνται στον συντελεστή δόµησης, το ποσοστό κάλυψης και τον συντελεστή όγκου – Τροποποίηση των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 4067/2012

Άρθρο 105 Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 4067/2012

Άρθρο 106 Ύψος κτιρίου – Τροποποίηση των παρ. 1, 4, 5 και 8 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012

Άρθρο 107 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσµητικά στοιχεία – Τροποποίηση Β΄ των παρ. 1, 3 και 5, της περ. ε΄ της παρ. 6 και της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012

Άρθρο 108 Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις – Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012

Άρθρο 109 Φυτεµένα δώµατα – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του ν. 4067/2012

Άρθρο 110 Κατασκευές πάνω από το κτίριο – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012

Άρθρο 111 Κατασκευές σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012

Άρθρο 112 Παρόδια Στοά – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4067/2012

Άρθρο 113 Λειτουργική ενοποίηση οριζοντίων ιδιοκτησιών ιδίου ιδιοκτήτη, εσωτερικές διαρρυθµίσεις και επεµβάσεις στον φέροντα οργανισµό – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012

Άρθρο 114 Χαµηλά κτίρια – Τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 του ν. 4067/2012

Άρθρο 115 Κίνητρα για τη δηµιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης – Αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 4067/2012

Άρθρο 116 Εξουσιοδοτικές και µεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη των παρ. 6, 7, 8, 9 και 10 στο άρθρο 28 του ν. 4067/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 117 Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιµότητας – Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 4495/2011

Άρθρο 118 Κεντρική Επιτροπή Προσβασιµότητας – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4495/2011

Άρθρο 119 Προσβασιµότητα χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε αναπηρία και τα εµποδιζόµενα άτοµα – Αντικατάσταση του τίτλου και των παρ. 1, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012

Άρθρο 120 Ειδικές διατάξεις – Αντικατάσταση των παρ. 2 και 4 και προσθήκη των παρ. 6 και 7 στο άρθρο 27 του ν. 4067/2012

Άρθρο 121 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και µελέτη προσβασιµότητας ΑµεΑ και εµποδιζόµενων ατόµων – Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4495/2017

Άρθρο 122 Μη υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 96 επ. του ν. 4495/2017- Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2011

Άρθρο 123 Ελαφρύνσεις – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 7 του άρθρου 103 του ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 124 Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισµού των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος

Άρθρο 125 Αρχές Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος

Άρθρο 126 Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979

Άρθρο 127 Ζητήµατα εισφοράς σε γη – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 12 του ν. 3986/2011

Άρθρο 128 Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων – Παράταση υποβολής Δικαιολογητικών – Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4643/2019

Άρθρο 129 Επισκευή και αποκατάσταση κτιρίων προς αποκατάσταση ζηµιών, οι οποίες προξενήθηκαν από βίαιο συµβάν ή θεοµηνία

Άρθρο 130 Λειτουργία Δηµοτικών Κοιµητηρίων

Άρθρο 131 Διατάξεις για υφιστάµενα Γ.Π.Σ. – Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013

Άρθρο 132 Ειδικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις

Άρθρο 133 Πρόστιµο για εκπρόθεσµη δήλωση στο Κτηµατολόγιο – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995

Άρθρο 134 Ζητήµατα λειτουργίας Κτηµατολογίου – Τροποποιήσεις των άρθρων 5, 7, 7Α του ν. 2308/1995 και της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019

Άρθρο 135 Αρµοδιότητες Ελληνικού Κτηµατολογίου – Τροποποίηση των άρθρων 1 και 47 του ν. 4512/2018 και του άρθρου 70 του ν. 4509/2017

Άρθρο 136 Μεταβατικές ρυθµίσεις του ν. 4280/2014 – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014

Άρθρο 137 Προσωρινές κατασκευές εντός χερσαίας ζώνης λιµένος και εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια

Άρθρο 138 Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 139 Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόµησης

Άρθρο 140 Τροποποιήσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας Αττικής – Τροποποίηση της παρ. 4 άρθρου 14 του ν. 4277/2014, προσθήκη παραγράφου στο Παράρτηµα IV και τροποποίηση ορισµού

Άρθρο 141 Κλειστοί υπόγειοι χώροι στάθµευσης – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 του ν. 4067/2012

Άρθρο 142 Προσωρινή χωροθέτηση Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.)

Άρθρο 143 Σχέδιο Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης (Σ.Ο.Α.Π.) Δήµου Αθηναίων

Άρθρο 144 Υψοµετρική µελέτη – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4062/2012

Άρθρο 145 Ρυθµίσεις για το Κτηµατολόγιο – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 40 του ν. 4409/2016

Άρθρο 146 Χωροθέτηση δοµών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης και περίφραξη αυτών – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 και προσθήκη περ. κγ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017

Άρθρο 147 Επισκευή, εκσυγχρονισµός και επέκταση κτιρίων στην περιοχή Β΄ του από 15/27.6.1994 προεδρικού διατάγµατος.

Άρθρο 148 Ιεροί Ναοί και ναΰδρια σε περιοχές εκτός σχεδίου δόµησης – Αντικατάσταση του άρθρου 12 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγµατος.

Άρθρο 149 Λειτουργική ενοποίηση ξενοδοχειακών καταλυµάτων – Τροποποίηση παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013

Άρθρο 150 Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014

Άρθρο 151 Μετατροπή εισφοράς σε γη που επιβλήθηκε πριν από τον ν. 1337/1983 σε εισφορά σε χρήµα

Άρθρο 152 Αναστολή πολεοδοµικών προθεσµιών λόγω COVID-19

Άρθρο 153 Έγκριση µελετών για την Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Άρθρο 154 Καταργούµενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 155 Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) – Eιδικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)

Άρθρο 156 Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.)

Άρθρο 157 Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Χρέωση εκπροσώπων φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 143 του ν. 4001/2011

Άρθρο 158 Επιβολή πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης («diesel») της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001

Άρθρο 159 Αναστολή της υπογραφής Συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης

Άρθρο 160 Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4414/2016 και άρθρου 2 του ν. 4513/2018

Άρθρο 161 Κριτήρια Στρατηγικών Επενδύσεων στις ΑΠΕ – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4608/2019

Άρθρο 162 Αύξηση ορίου ισχύος σταθµών ενεργειακού συµψηφισµού – Τροποποίηση του άρθρου 14α του ν. 3468/2006

Άρθρο 163 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 2960/2001

Άρθρο 164 Ρυθµίσεις θεµάτων Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), Διαχειριστή Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)

Άρθρο 165 Παράταση υποβολής απαιτούµενων δικαιολογητικών για τη λειτουργία των λατοµείων σχιστολιθικών πλακών – Τροποποίηση της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018

Άρθρο 166 Διακυβέρνηση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.)

Άρθρο 167 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 168 Καταργούµενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 169 Μεταβίβαση ακινήτου από τον e-ΕΦΚΑ στον Δήµο Μαραθώνα

Άρθρο 170 Πρόσθετη αποζηµίωση µετακινούµενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Άρθρο 171 Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 172 Έναρξη ισχύος

Back to top
elΕλληνικά