Παρακολούθηση και Επίβλεψη Δημοσίων Έργων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την “Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς”

Η ΚΥΑ αποσκοπεί στον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 136Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4782/2021 και, όπως κάθε φορά ισχύει, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων του επόμενου άρθρου από διαπιστευμένους ιδιώτες, επιβλέποντες ελεγκτές μηχανικούς.

Back to top
elΕλληνικά