Έκτη απόφαση υπαγωγής αιτήσεων Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»

Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε και αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 12163/25-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΒ446Ψ842-ΧΓΨ) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού με θέμα: «6η Απόφαση υπαγωγής αιτήσεων Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο (με το σύνολο των παραρτημάτων) από εδώ:

diavgeia 9ΩΒ446Ψ842-ΧΓΨ 6i apofasi ypagogis EXOIKONOMO2021 25042023

Επιπλέον είναι διαθέσιμη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΒ446Ψ842-ΧΓΨ?inline=true

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με την παρούσα απόφαση υπάγονται 9060 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 159.125.103,80€ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 182.462.796,10€, οι αιτήσεις των οποίων περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί φέτος:

  • Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 9882/30-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΒΜ46Ψ842-Γ2Ω) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ με θέμα: «5η Απόφαση υπαγωγής αιτήσεων Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021», που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%92%CE%9C46%CE%A8842-%CE%932%CE%A9

Με την απόφαση αυτή υπάχθηκαν 4011 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 68.688.597,28€ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 75.479.384,99€,

  • Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 5764/22-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΞΑ46Ψ842-759) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ με θέμα: «4η Απόφαση υπαγωγής αιτήσεων Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021», που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%9E%CE%9146%CE%A8842-759

Με την απόφαση αυτή υπάχθηκαν 2270 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 38.261.504,60€ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 42.073.195,01€.

********

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής, αποστέλλεται στον Ωφελούμενο Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής, με όλα τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης.

Επίσης σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα 1 είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, δώδεκα (12) μήνες και εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).

*********

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας). Η συνολική επένδυση του έργου θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025. Η επένδυση περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» που σχεδίασε και εφαρμόζει το ΥΠΕΝ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0). Στα πλαίσια του έργου επιχειρείται μια ευρείας κλίμακας προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και πολυκατοικίες σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα στον τρέχοντα κύκλο είχε αρχικό προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης 632 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, με έμφαση και υψηλά ποσοστά ενίσχυσης στα αδύναμα νοικοκυριά. Με τις τροpoποιήσεις που επήλθαν, ο προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ 2021» αυξήθηκε κατά 591,7 εκατ. ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 1,2 δισ. ευρώ (ποσοστό αύξησης 94%). Συνολικά οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πλέον 87.578 νοικοκυριά. Παράλληλα από την υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα ξεπεράσουν, κατ’ ασφαλή εκτίμηση, σε ύψος το 1,5 δις ευρώ αναμένεται σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα αλλά και των μηχανικών σε όλη τη χώρα.

*********

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το ανωτέρω περιεχόμενο εκφράζει το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε πιθανή χρήση της πληροφορίας αυτής.

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά