Διακήρυξη προμήθειας σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΛ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ΡΕ για τα δίκτυα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (59.967,10) € πλέον Φ.Π.Α

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα, στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, στις 12 Φεβρουαρίου 2019.

Back to top
elΕλληνικά