Διακήρυξη προμήθειας προιόντων χυτοσίδηρου από τη ΔΕΥΑΛ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων από χυτοσίδηρο (καλύμματα, ζιμπώ κλπ)» συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ  (59.998,00) € πλέον Φ.Π.Α

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα, στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, στις 20 Νοεμβρίου 2018.

Back to top
elΕλληνικά