Διακήρυξη διαγωνισμού συντήρησης ΗΜ Εξοπλισμού από τη ΔΕΥΑΛ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για τη συντήρηση ΗΜ εξοπλισμού και εγκαταστάσεών της, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00) € πλέον Φ.Π.Α

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα, στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, στις 11 Δεκεμβρίου 2018.

Back to top
elΕλληνικά