Προκήρυξη διαγωνισμού “Εργα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νίκαιας”

Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργα Επεξεργασίας Λυμάτων Νίκαιας», με προϋπολογισμό : 2.918.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Back to top
elΕλληνικά