Διακήρυξη έργου “Συντήρηση δικτύων και εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Λάρισας”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης  Λάρισας  (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ επιλογή του αναδόχου για  την κατασκευή του έργου: Συντήρηση δικτύων και εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Λάρισας 2018-2019 , με προϋπολογισμό 378.200,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-5-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Back to top
elΕλληνικά