Διαγωνισμός από τη ΔΕΥΑΛ για προμήθεια αδρανών υλικών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με CPV 14212200-2 και τίτλο «20/01 Προμήθεια Αδρανών Υλικών» συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα  χιλιάδων  εννιακοσίων εξήντα ευρώ  (59.960,00) € πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λάρισα στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, οδός Τέρμα Τυχερού, στις 23 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.30 π.μ.

Back to top
elΕλληνικά