Ανάρτηση Δασικών Χαρτών 160 ΟΤΑ της Π.Ε. Λάρισας – Μόνον ηλεκτρονικά η υποβολή αντιρρήσεων

Στην ανάρτηση των θεωρημένων Δασικών Χαρτών 160 ΟΤΑ της Π.Ε. Λάρισας, συνολικής έκτασης 5.385.967 στρ. στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ¨ (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Λάρισας, με ταυτόχρονη πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.  Καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη, ενώ για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η 7η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση:

Στους ανωτέρω αναρτώμενους δασικούς χάρτες περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι ιστορικοί  ορθοφωτοχάρτες, που απεικονίζουν τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που  προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Σημειώνεται ότι, στους αναρτημένους δασικούς χάρτες, απεικονίζονται και αποτυπώνονται με μαύρο χρώμα οι περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής τους, σε εφαρμογή της ανωτέρω (11) σχετικής του σκεπτικού της παρούσας, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής  αντιρρήσεων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου, κατά  τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής  προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την  Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή.

Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη. 

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται  κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η  7η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη. 

Με τις αντιρρήσεις, προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση  του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης,  εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού  Δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού, εφόσον επικαλούνται  για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις  περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις  εκτάσεις.

Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού  χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή  νομικό πρόσωπο και ιδίως, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η  έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,  στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο  ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx, 

με τη συμπλήρωση σχετικής  ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή.

Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική:

  • η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της• η καταβολή ειδικού τέλους, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασηςπου αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί με την ΚΥΑ της ανωτέρω (4) σχετικής του σκεπτικού της  παρούσας.

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. 

Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές: α. που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της  παρ. 2 περίπτωση α’ του άρθρου 23 του Ν.3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις  που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν.4280/2014, όπως ισχύει. β. που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες  δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες

γ. που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε  κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.

δ. για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν.998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.  ε. κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου  14 του Ν.998/1979 (άρθρο 28 παρ.18.α Ν.2664/1998 όπως ισχύει).

στ. που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού. ζ. που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ’ της παρ.1  του άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143)

Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής:

⮚ στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) ή (β) και (γ) με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα  από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία:

– βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α.) ή της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β. ή γ.) αντίστοιχα.

⮚ Για την περίπτωση (δ) υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη.

⮚ Για την περίπτωση (ε), υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης, εκκρεμούσας  πράξης ή αντίρρησης στις επιτροπές του άρθρου 10 της διαδικασίας του άρθρου 14 του  N. 998/1979.

Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι εντός της  προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ,  σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της ατελούς  αντίρρησης, παραθέτοντας τους λόγους της ατέλειας και επιπλέον σε ψηφιακή μορφή το  πολύγωνο/γεωτεμάχιο της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή. Τα ανωτέρω αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου ΣΥΑΔΧ (όπως αυτές καταγράφονται  κάτωθι), προκειμένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής, μέσω του δικτυακού τόπου, να  πραγματοποιηθεί, κατ’ εξαίρεση, από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, και για όσο διάστημα ισχύουν τα  περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το ΣΥΑΔΧ δύναται να δέχεται κοινό, μόνο  κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.

Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών  δικαιωμάτων που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκταση. (που αφορά η  αντίρρηση).

Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή. 

Στοιχεία που αφορούν διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της 64663/2956/03.07.2020  απόφασης Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773), μπορούν να υποβάλλονται, ως πρόδηλα σφάλματα, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»  https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx και ο φάκελος να αποστέλλεται  στην Διεύθυνση Δασών Λάρισας. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στα οποία περιλαμβάνονται αυτά που  αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους καθώς και τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντος  επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από  την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στην διεύθυνση του κατά τόπους

Σημείου Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ).

Τα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. της ΠΕ Λάρισας είναι:

  1. ΣΥΑΔΧ Λάρισας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας

Φαρσάλων & Τσάτσου 2, (1ος όροφος)

413 35, ΛΑΡΙΣΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2410 671519

e-mail: daslar@apdthest.gov.gr

  1. ΣΥΑΔΧ Ελασσόνας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείο Ελασσόνας

Κων. Οικονόμου 64, (1ος όροφος)

402 00, ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 24930 22243

e-mail: daselas@apdthest.gov.gr

  1. ΣΥΑΔΧ Αγιάς, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείο Αγιάς

Λαρίσης 2, 400 03, Αγιά (Ισόγειο)

400 03, ΑΓΙΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 24940 22111

e-mail: dasagias@apdthest.gov.gr

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός  πρωτοκόλλου της αντίρρησης.

Στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) γίνεται επίσης ενημέρωση για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο  υποβολής των αντιρρήσεων.

Η λειτουργία των ΣΥΑΔΧ καθώς και των Γραφείων Πληροφόρησης των πολιτών, είναι καθημερινή, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07:30 έως 15:30.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, από την ανάρτηση τού οικείου  δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές του άρθρου 10 του ιδίου Νόμου καθίστανται  αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών ή  πετρωδών.

Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις στα οικεία Δασαρχεία για εφαρμογή του  άρθρου 14 του Ν.998/1979, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των επιτροπών της  παρ. 3 τού άρθρου 10 του Ν.998/79 ως ισχύει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη ατελώς [περίπτωση (ε)  εξαίρεσης καταβολής ειδικού τέλους].

Αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας, αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία των θεωρημένων Δασικών Χαρτών 160 ΟΤΑ της Π.Ε. Λάρισας, συνολικής έκτασης 5.385.967 στρ. καθώς και των αντίστοιχων «Ορθοφωτοχαρτών έτους 1945 (1960)» σε μορφή shapefiles (.shp).

Η παρούσα αποστέλλεται, στο ¨ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ¨ για την ψηφιακή ανάρτησή της  στην ιστοσελίδα της, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής  αντιρρήσεων.

Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη, έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας &  Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώρο ανακοινώσεων  της υπηρεσίας μας, των Δασαρχείων: ΑγιάςΕλασσόνας και Λάρισας και στα δημοτικά ή τοπικά ή διαμερισματικά καταστήματα των δήμων: ΑγιάςΕλασσόναςΚιλελέρΛαρισαίωνΤεμπών,  Τυρνάβου και Φαρσάλων.

Back to top
elΕλληνικά