Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων”

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ”, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?ID=56 καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 24210 – 74007/74010, e-mail: pmsades@uth.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά (pmsades@uth.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
2. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους πριν
την έναρξη των μαθημάτων
3. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (π.χ. πολύ καλή γνώση Γ1/C1 κ.ά.)
6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές.

H καταληκτική ημερομηνία για την τρέχουσα υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 22/9/2020.

Back to top
elΕλληνικά