Διαγωνισμός για Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο Γ.Ν.Λ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ” προκυρήσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό με πρόσκληση ενδιαφέροντος για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (4.500,00) € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν κλειστή προσφορά (ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ως την Τρίτη 12/11/2019 και ώρα 12:00 μ.μ..

Back to top
elΕλληνικά